Zdravé a čisté Brno

Město, kde se dá dýchat

Představte si Brno bez smogových situací i každoročního překračování limitů pro polétavý prach. Dnes je největším zdrojem emisí doprava, a to až z 89 %. Ve městě je ročně vyprodukováno více než 820 tun polétavého prachu.

Chci čistý vzduch pro sebe i své děti

Brno pro cyklisty

Městem na kole rychle a bezpečně nejen o víkendu

Představte si, že se nebojíte pustit dítě na kole do města. Do školy, za přáteli, kamkoliv — bezpečná infrastruktura jej chrání před motorovým provozem, bezpečně projede křižovatkami. Takové Brno chceme, pro děti, dospělé i starší lidi.

Chci se na kole cítit všude bezpečně

Moderní a fungující Brno

Příjemná a živá tvář města

Představte si město, které vybízí obyvatele k pěšímu pohybu. Tvář města v posledních letech ničí nekoncepční rozhodování. Brnu chybí moderní vize utváření veřejných prostranství. Pohyb pěších po městě je nyní plný bariér. Pojďme to změnit!

Chci město pro lidi, ne pro auta

Nejlépe znáte město Brno právě vy! Tvář Brna a jeho fungování jsou stále více ovlivňovány dopravou. Nyní máte možnost doplnit zásadní opatření, která znáte ze zahraničních měst. Plán udržitelné městské mobility může napomoci v prosazení těchto změn i u nás v Brně!

Brněnská radnice zveřejnila Plán udržitelné městské mobility, na jehož základě bude město čerpat finance ze Strukturálních fondů EU. Právě teď můžete ovlivnit budoucí možnosti pohybu po městě!.

K Plánu udržitelné městské mobility se můžete vyjádřit do 30. dubna 2017.

Připomínky zašlete na odbor dopravy info@mobilitabrno.cz.

Neváhejte pro odeslání připomínek využít tuto aplikaci, kterou NESEHNUTÍ vytvořilo spolu s odborníky a odbornicemi.

Sledujte průběh projednávání Plánu mobility na oficiálních stránkách města mobilitabrno.cz.

Pošlu své připomínky

1 Vyberte své připomínky

Zaklikněte libovolný počet připomínek z každé oblasti. Na závěr dostanete možnost přidat vlastní.

Město, kde se dá dýchat

Představte si Brno bez smogových situací i každoročního překračování limitů pro polétavý prach. Dnes je největším zdrojem emisí doprava, a to až z 89 %. Ve městě je ročně vyprodukováno více než 820 tun polétavého prachu.

Chci, abychom už překonali nefunkční dopravní ideje první poloviny minulého století

Plán udržitelné městské mobility předpokládá, že když postavíme ideální síť autům a zrychlíme je (zkapacitňování dopravy), tak nenastane nárůst dopravní poptávky. To však považujeme za zastaralý pohled; čím více příležitostí totiž dáme lidem k využití automobilu, tím více a častěji jej pro svou potřebu využijí.

Pochybujeme, že by dostavba Velkého městského okruhu, případně některých radiál, vyřešila problém brněnské dopravy. Čekání na jejich dostavbu je strkáním hlavy do písku. Dopravní indukce - tedy jev, kdy navýšení kapacit silnic provází i zvýšené množství automobilů, není v dokumentu vůbec zohledněn. Požadujeme jasné popsání současného stavu, jeho příčin a navržení řešení v duchu principů řízení poptávky po dopravě.

Navrhují Petr HÝL a Dan BÁRTA, Brno na kole, z. s.

Chci nádraží v centru

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se snaží vytvářet dojem, že o poloze nádraží se teprve rozhoduje. Přitom Plán už nyní obsahuje celou řadu staveb, se kterými se počítá v místě v současnosti stojícího nádraží.

Pokud má být zlepšena návaznost spojů a zrychlena veřejná doprava, nesmí dojít k přesunu hlavního vlakového nádraží. Přesun by způsobil zpomalení městské hromadné dopravy prodloužením tras a množstvím přestupů. Je nutné modernizovat železnici způsobem, který nezničí návaznosti a zachová krátké přestupní vzdálenosti.

Navrhuje Radim CENEK

Chci zóny pro regulaci dopravy uvnitř města

Dokument nepočítá s žádným konkrétním zónovým vymezením regulace automobilové dopravy. Není tak jasné, v jakých lokalitách a jakým způsobem bude doprava zklidňována.

Moderní města (Amsterdam, Barcelona, Vídeň) regulují dopravu zřízením konkrétních zón s omezeným vjezdem či jednotnou plošnou parkovací politikou. Na jejich hranicích zřizují možnosti pro přestup z vozidla do udržitelných forem dopravy (veřejná doprava, cyklistika, pěší koridory atp.).

Navrhuje David BÁRTA

Chci jasně formulovaný cíl v oblasti elektromobility

Plán nedefinuje konkrétní cíle v elektromobilitě, pouze uvádí cíl cenového zvýhodnění ekologických vozidel při parkování. Uvádí nutnost rozšíření nabíjecích stanic, ale v zásobníku navrhovaných projektů není o elektromobilitě ani zmínka. Je nutné stanovit jasně formulovaný cíl v oblasti elektromobility (elektrovozidla, carsharing), realizovaný investičním projektem.

Navrhuje David BÁRTA

Chci využívat carsharing snadno a pohodlně

V Plánu mobility je zmíněna podpora carsharingu především ve formě zvýhodnění parkování, ale to není dostatečné. Cíl zvýšení počtu uživatelů o 50% je málo ambiciozní - dnes jich je řádově pár stovek, v 2050 je potenciál v desítek tisíc. Ideální formou podpory je postupná integrace do systému IDS JMK a aby veřejná správa carsharing propagovala a sama využívala.

Navrhují Stanislav KUTÁČEK a Michal ŠIMONÍK, Autonapůl.cz

Chci, aby bylo Brno jako Vídeň - bez každoročního překračování limitů pro polétavý prach do roku 2020

V Plánu mobility chybí jako cíl nepřekračování zákonných limitů pro polétavý prach. Plán sice pracuje s termínem “zlepšení kvality životního prostředí”, který se ale nedá měřit. Do konce roku 2018 chci znát odhady, jak která dopravní opatření zlepšují kvalitu ovzduší ve městě. Do roku 2023 by měl být na 5ti měřicích stanicích v dopravních lokalitách dodržen zákonný limit z mobilních zdrojů.

Navrhuje Kristýna FUCHSOVÁ, Dejchej!Brno, právnička

Prohlédněte si další nápady z oblasti cyklodopravy nebo moderního rozvoje města, nebo své připomínky uložte

Městem na kole rychle a bezpečně nejen o víkendu

Představte si, že se nebojíte pustit dítě na kole do města. Do školy, za přáteli, kamkoliv — bezpečná infrastruktura jej chrání před motorovým provozem, bezpečně projede křižovatkami. Takové Brno chceme, pro děti, dospělé i starší lidi.

Chci, abychom už překonali nefunkční dopravní ideje první poloviny minulého století

Plán udržitelné městské mobility předpokládá, že když postavíme ideální síť autům a zrychlíme je (zkapacitňování dopravy), tak nenastane nárůst dopravní poptávky. To však považujeme za zastaralý pohled; čím více příležitostí totiž dáme lidem k využití automobilu, tím více a častěji jej pro svou potřebu využijí.

Pochybujeme, že by dostavba Velkého městského okruhu, případně některých radiál, vyřešila problém brněnské dopravy. Čekání na jejich dostavbu je strkáním hlavy do písku. Dopravní indukce - tedy jev, kdy navýšení kapacit silnic provází i zvýšené množství automobilů, není v dokumentu vůbec zohledněn. Požadujeme jasné popsání současného stavu, jeho příčin a navržení řešení v duchu principů řízení poptávky po dopravě.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Chci do Plánu zavést indikátor množství stezek, pruhů, vyhrazených pruhů, obousměrek, přejezdů a úrovňových přejezdů

Ze zkušenosti ze zahraničí a jevu dopravní indukce víme, že množství a kvalita infrastruktury je v přímém úměru k počtu jejich uživatelů. Proto je podpora výstavby kvalitní a bezpečné infrastruktury prvním, nejdůležitějším a nejefektivnějším krokem k navýšení podílu lidí přepravujících se na kole. Jednoduše řečeno: čím bezpečnější a kvalitnější infrastrukturu pro kola budeme mít, tím více lidí pro svůj pohyb kolo využije. Návrh PUMM má zatím pouze vágní indikátor cyklotras, který neodráží kvalitu ani kvantitu infrastruktury, ale subjektivní formální změny.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Chci do Plánu zavést podmínku zimní údržby všech typů cykloinfrastruktury

Jízda na kole ve městě není zásadně ovlivňována sezónou, počasím nebo věkem, ale především stavem infrastruktury.

Laxní přistup k údržbě a kvalitě chodníků a cyklostezek, nebo neexistence infrastruktury je mylně zaměňována za neochotu lidí jezdit za jiných než letních a slunečních dní. Zkušenosti z měst severnějších, větrných, deštivých, nebo členitějších mluví o opaku. Odhrnování cyklostezek a chodníků dříve než silnic, odstraňování propadů pro minimalizaci louží, nebo i podpora elektrokol jsou osvědčená opatření.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Chci konkrétní opatření pro cyklodopravu ukotvená v čase

Zásobník projektů je pro cyklodopravu zcela vágní a neobsahuje seznam opatření, která se mají vytvořit.

Zásobník projektů obsahuje cyklopatření, která jsou pro naplnění dopravních potřeb obyvatel Brna zcela okrajová. Zásobník projektů by měl reflektovat významné cíle cest (centrum města a lokální centra městských částí, průmyslové oblasti, technologické nebo kancelářské parky a univerzity) a navrhovat páteřní, bezpečné trasy, které umožní se komfortně na kole do těchto cílů dostat.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Chci, aby páteřní komunikace měly bezpečné, oddělené cyklostezky

Předpokládaná cykloopatření jsou ve srovnání s budováním silniční sítě zcela kosmetická. Plán např. předpokládá, že rozesetím několika piktogramů (dopravní značka V 20) na ulicích s více než 15.000 auty za den vzroste počet cyklistů až pětkrát (např. Jihlavská, Cejl, Křenová, Vídeňská dle realizačních dokumentací dopravního značení).

Páteřní komunikace musí mít infrastrukturu, která nejen papírově umožní projít danou oblastí, ale poskytne rychlou a bezpečnou alternativu vůči klidné a oddělené infrastruktuře mimo zatížené ulice.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Chci, aby cyklodoprava přestala být opomíjena při plánování dopravní infrastruktury ve městě

Plán by měl podmínit budování, nebo rekonstrukci infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu reálným a poměřitelným vznikem konkrétních cykloopatření. Např. dle současných 10 realizačních návrhů zón 30 vznikají primárně pro uživatele individuální automobilové dopravy, kteří mají zvýšené prostorové nároky - díky vytváření jednosměrek je možné zmenšovat rozhledové poloměry a vytvořit tak více legálních parkovacích míst. Díky rezidentnímu parkování je možné více uspokojit potřeby rezidentů. Tahle vstřícnost by neměla omezovat ostatní uživatele veřejného prostoru - zejména zachováváním bariér ve formě jednosměrek.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Chci do Plánu mobility zanést podmínku indikátoru cykloopatření - počet nových bezpečných průjezdu křižovatkami a přejezdy pro lidi na kolech

Plán zcela pomíjí potřebu řešení neuralgických míst stávající cykloinfrastruktury - křižovatek a neexistujících přejezdů.

Pro zvýšení atraktivity a pocity bezpečí při jízdě na kole není přípustná neexistence cyklopřejezdů a nepropojená infrastruktura. Nefunkční řešení vedou k všeobecnému ignorování cykloopatření a vyhrocování konfliktu mezi účastníky dopravního provozu, což je v přímém rozporu s návrhy Plánu udržitelné mobility.

Navrhuje Brno na kole, z.s.

Prohlédněte si další nápady z oblasti ochrany životního prostředí nebo moderního rozvoje města, nebo své připomínky uložte

Příjemná a živá tvář města

Představte si město, které vybízí obyvatele k pěšímu pohybu. Tvář města v posledních letech ničí nekoncepční rozhodování. Brnu chybí moderní vize utváření veřejných prostranství. Pohyb pěších po městě je nyní plný bariér. Pojďme to změnit!

Chci bezpečný pohyb městem, pěšky i na kole

Pro udržitelnou dopravu jsou navržena jen „měkká“ opatření v podobě kampaní apod. Úplně chybějí projekty kultivující veřejný prostor v centrální části města umožňující bezpečný pohyb pěšky i na kole.

Dosažení cílů v oblasti pěší a cyklistické dopravy lze jen podporou konkrétních projektů a staveb, např. zřízení parkovacích stojanů pro kola, půjčovny elektrokol, zřízení celistvé sítě cyklostezek a cyklopruhů v centrální části města, monitorování pohybu cyklistů skrze detektory či mobilní aplikaci a podobně.

Navrhuje David BÁRTA

Chci v Plánu mobility vizi komfortní a rychlé MHD

Návrh neřeší aktuální situaci ve veřejné dopravě, která je na hranicích své kapacity. Pohodlná veřejná hromadná doprava může přitáhnout řadu dosavadních uživatelů a uživatelek osobních aut. Pro veřejnost je motivující možnost si sednout a plynule přestupovat v uzlových bodech.

Navrhuje Radim CENEK

Chci konkrétní definici telematických opatření

V textu Plánu mobility je velmi obecně ošetřeno zřízení telematických navigačních systémů. Toto opatření není zcela konkrétní. Jedná se o navádění na volná parkovací místa? Nebo je to aplikace pro cyklisty či pěší? Opatření je nutné více rozpracovat a provázat s konkrétními cíli, především se snížením cest individuální dopravou a snížením vlastnění osobních vozidel.

Navrhuje David BÁRTA

Chci z plánu vyřadit vybudování nové městské třídy

Návrh si klade za cíl zvýšit podíl veřejné dopravy. Chybí v něm však konkrétní kroky, jak toho dosáhnout. Již dnes se potýkáme s nedostatečnou kapacitou MHD. Potřebujeme opatření, která navýší četnost a kapacitu spojů MHD v centru města, případně nabídnou alternativu mimo centrum.

Navrhuje Radim CENEK

Chci atraktivní veřejný prostor a podporu nemotorové dopravy

Tvář města tuhne pod hradbami aut. Změny územního plánu ukrajují zeleň ve prospěch dopravy. Nové silnice natahují jenom další auta: indukce dopravy je známa desítky let. Přesto se Brno stále upíná k polovičatým řešením typu velkých městských okruhů bez vyvažujících opatření uvnitř města. Potřebujeme jasně definované opatření pro podporu nemotorové dopravy.

Navrhuje Hana Chalupská, NESEHNUTÍ

Chci, aby se v Brně každý rok vysadilo 10.000 stromů

Plán mobility se v souvislosti s ochranou a rozvojem zeleně odkazuje na neexistující koncepční dokumenty k ochraně a rozvoji zeleně. Parkování v posledních letech ukrajuje plochy zeleně. Aktualizace územního plánu převáděla řadu ploch zeleně do ploch právě pro dopravu v celoměstském rozsahu. Tlak na zeleň je obrovský. Zeleň v městském prostředí zlepšuje mikroklima, zachytává prach, má pozitivní vliv na psychiku lidí.

Navrhuje Hana Syslová, Dejchej!Brno

Chci město bez bariér s přístupným veřejným prostorem

V Plánu jsou zmiňováni „imobilní občané a nevidomí“. Kvalitně řešený veřejný prostor však musí umožňovat bezpečné užívání všem. Tedy rodičům s malými dětmi v kočárku, školákům, kteří se učí samostatně pohybovat na ulicích, seniorům, lidem s dalšími typy omezení (uživatelům slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s kognitivními problémy,..), s těžkými zavazadly, lidem z ciziny apod. Je třeba hledat nová řešení pro stárnoucí populaci včetně alternativních forem dopravy a zabývat se komunikačními a informačními bariérami. Chci zajistit postupné odstraňování bariér a nastavení koncepčního a systémového řešení přístupnosti veřejného prostoru a veřejné hromadné dopravy pro všechny uživatele.

Navrhuje Ing. Milena Antonovičová

Prohlédněte si další nápady z oblasti ochrany životního prostředí nebo cyklodopravy, nebo své připomínky uložte

2 Podepište se

Po podpisu budete moci připomínky na magistrát odeslat okamžitě, nebo si je zkopírovat, připojit vlastní nápady a poslat je přímo ze své e-mailové schránky.

Došlo k chybě!

3 Podpořte nás

Nejsnáze naši kampaň podpoříte sdílením mezi svými přáteli. Nezapomeňte ostatní pobídnout k přidání vlastních připomínek.

Sdílet na Facebooku

Kromě Plánu udržitelné městské mobility hlídáme i Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro Brno, územní plán a jeho změny i Strategii pro Brno.

Monitorujeme vznik strategických dokumentů, chystáme aplikace a vymýšlíme další možnosti, jak se zapojit do plánování a rozhodování nejen v Brně.

Naše činnost je závislá na podpoře lidí jako jste vy. Podpořte nás finančně. Buďte s námi nesehnutí a společně vytvářejme sebevědomou a aktivní společnost.

Podpořte nás

4 Angažujte se

Máte chuť ještě něco udělat? Domluvte si schůzku se svým zastupitelem či zastupitelkou a ptejte se na jejich konkrétní návrhy ke zlepšení stávající situace v Brně.

Napište komentář do novin.

Choďte na zastupitelstva.

Pokud znáte nějakou významnou osobnost, namotivujte ji k vyjádření souvisejícímu k mobilitou a urbanismem Brna do místních novin. Kromě tlaku nevládek potřebuje stávající diskuse hlas obyčejných lidí a lidí s odborným nadhledem.

Chcete začít znovu?

Vyplnit další připomínky